Hình ảnh sản phẩm

Tên sản phẩm đặt ở đây

Thông tin về CPU Core-i5

Một vài thông tin chi tiết

Giá cả

Chọn máy tính của bạn

Hình ảnh sản phẩm

Tên sản phẩm đặt ở đây

Thông tin về CPU Core-i7

Một vài thông tin chi tiết

Giá cả

Chọn máy tính của bạn

Hình ảnh sản phẩm

Tên sản phẩm đặt ở đây

Thông tin về CPU Core-i9

Một vài thông tin chi tiết

Giá cả

Chọn máy tính của bạn